Closeنام پروژه : نرم افزار جامع کلینیک چشم پزشکی
مالکیت پروژه : کلینیک چشم پزشکی بیستوننرم افزار جامع کلینیک چشم پزشکی


فرآیند پذیرش بیمار و تشکیل پرونده پزشکی و مالی هر بیمار توسط کارکنان کلینیک به شکل انعطاف پذیری با استفاده از این نرم افراز که به شکل تخصصی جهت بیماری های چشمی و عکسبرداری های موردنیاز این بیماران در این پروژه به انجام رسید.


از آن جایی که تجربه کار با نرم افزارهای سازمانی برای کارکنان تبدیل به منوهایی پیچیده شده است،استودیو نسیم کاربرد و سهولت را در این نرم افزار در اولویت قرار داد و خوشبختانه نتیجه ی کار زیبا ،انعطاف پذیر و به دور از پیچیدگی نیازهای پرسنل را مرتفع می سازد.