Closeنام پروژه : تولید محتوای ارائه همایش
مالکیت پروژه : دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاهتولید محتوای ارائه همایش


یک سخنرانی خوب مخاطبان را از ابتدا تا پایان در فضای خود مجذوب می کند. علاوه بر زیبایی بصری به کارگیری اصول گیمیفیکیشن در طراحی تاثیر به سزایی در درگیر کردن مخاطبان دارد .


پرزنتیشن معارفه دانشکده پرستاری و مامایی با در نظر گرفتن مخاطبان اصلی آن یعنی دانشجویان جدیدالورود استودیو نسیم را بر آن داشت که پرزنتیشنی خلاق و پویا ودر عین حال کاربردپذیر از جهت رساندن مفاهیم ،طراحی کند. حاصل کار به مخاطب تجربه ای متفاوت از تجربه های گذشته ارايه کرد.